Van subtiel ongemak tot ernstige vormen van intimidatie, wat voor de ene werknemer een grapje is, wordt door de ander als vernederend en pijnlijk ervaren. Hoe ga je hiermee om? En wat kun je doen als je te maken krijgt met ongewenst gedrag? LifeCheck helpt je graag op weg!

Vormen van ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag verstaan we gedrag dat als storend, schadelijk of ongepast kan worden beschouwd. Gedrag dat een negatieve invloed heeft op het welzijn van een individu of de werkomgeving als geheel. Voorbeelden zijn onder meer:

 • Pesten: herhaaldelijk negatief gedrag gericht op een individu, zoals roddelen, belachelijk maken, ongepaste grappen, isoleren of kleineren.
 • Discriminatie: het onrechtvaardig behandelen van mensen op basis van kenmerken zoals ras, geslacht, leeftijd, religie, seksuele geaardheid of handicap.
 • Intimidatie: dreigend gedrag om angst of ongemak te veroorzaken, zoals verbaal geweld, dreigementen of het verspreiden van geruchten.
 • Seksuele intimidatie: ongewenst gedrag variërend van ongepaste opmerkingen en grappen tot ongewenste aanrakingen of verzoeken om seksuele gunsten.
 • Ongepast taalgebruik: het gebruik van beledigende of vulgaire taal die anderen kwetst of vernedert.
 • Inbreuk op privacy: ongeoorloofde toegang tot persoonlijke eigendommen, het onrechtmatig doorzoeken van persoonlijke bezittingen of het delen van vertrouwelijke informatie.
 • Onethisch gedrag: het overtreden van ethische normen en waarden van de organisatie, zoals fraude, corruptie of bedrog.
 • Ongepast gedrag op sociale media: het plaatsen van beledigende, discriminerende of bedreigende berichten over collega’s of de organisatie.
 • Onvoldoende communicatie: het opzettelijk achterhouden van informatie die essentieel is voor het uitvoeren van het werk of het negeren van collega’s.

Hulp bij ongewenst gedrag

Krijg jij te maken met ongewenst gedrag? Dan kun je te allen tijde terecht bij een vertrouwenspersoon of professionele coach van LifeCheck! Zij creëren een veilige omgeving om jouw situatie te bespreken en je emoties en ervaringen te uiten. Ze bieden een luisterend oor, helpen je om je zelfvertrouwen te herstellen en benutten zelfreflectie om je mentale weerbaarheid te vergroten. 

Het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een professionele coach

Als jouw werkgever dit aanbiedt, kun je via LifeCheck terecht bij een professionele coach of een vertrouwenspersoon. Bij wie je terechtkomt, is afhankelijk van je situatie en hulpvraag. Zo kunnen professionele coaches je helpen in je persoonlijke ontwikkeling. Zij ondersteunen je bij de mentale verwerking van ongewenst gedrag, het aanleren van nieuwe vaardigheden en bij het versterken van je positie en eigenwaarde. Indien nodig kan je coach je doorverwijzen naar een expert die beter past bij jouw behoefte.

De professionele coaches van LifeCheck ondersteunen je bij het aanleren van vaardigheden om goed voor jezelf op te komen, zowel op de werkvloer als daarbuiten. Denk aan vaardigheden als: 

 • Het aanleren van effectieve coping-strategieën; waarbij je op een gezonde manier om leert gaan met stress, angst en andere emoties. 
 • Het stellen van grenzen; door persoonlijke grenzen te identificeren én communiceren kun je beter omgaan met ongewenst gedrag. 
 • Het versterken van besluitvorming en zelfregie; leer weloverwogen beslissingen te nemen in iedere situatie, die je gevoel van eigenwaarde en zelfregie versterken.
 • Het aanleren van nieuwe communicatievaardigheden; verbeter je assertiviteit en leer jouw behoeften op een constructieve manier te communiceren.
 • Een positieve kijk door toekomstgericht denken; stel concrete doelen. Jouw toekomstvisie kan je helpen om moeilijkheden in het heden te overwinnen. 
 • Om hulp vragen; wellicht het moeilijkste in een situatie van ongewenst gedrag. Onthoudt dat je er niet alleen voor staat. Onze coaches en vertrouwenspersonen helpen je, verwijzen je door naar andere experts en staan je terzijde in processen.

De vertrouwenspersoon is er voor jou voor de opvang en begeleiding in het geval je te maken hebt gehad met een vorm van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon biedt in vertrouwen een luisterend oor, je kunt je verhaal kwijt in één of meerdere gesprekken. Je kunt sparren met de vertrouwenspersoon over de situatie in een veilige omgeving. De vertrouwenspersoon staat naast jou en denkt mee in eventuele vervolg acties en adviezen. Wat jullie samen ook bespreken, jij beslist zelf wat je wel of niet met je melding wilt doen. Je blijft als medewerker dus ‘in the lead’ en de vertrouwenspersoon ondersteunt jou hierbij.

Wat gebeurt er na je eerste gesprek?

Wij begrijpen dat je over een drempel moet om een coach of vertrouwenspersoon te benaderen. We maken het dan ook graag zo makkelijk mogelijk met een online consult op een plek en tijdstip dat voor jou uitkomt. Discreet en volledig anoniem helpen we je zolang jij daar behoefte aan hebt. Je vertrouwenspersoon of professionele coach kan eventueel een follow-upgesprek met je voeren om te controleren hoe het met je gaat en je indien gewenst verdere ondersteuning bieden op het moment dat je die nodig hebt. 

Ondersteun jouw team als zij een hulpvraag hebben

Organisaties hebben vaak gedragscodes en beleidsmaatregelen om ongewenst gedrag op de werkvloer aan te pakken en te voorkomen. Het is belangrijk dat werknemers op de hoogte zijn van deze regels en dat ze zich bewust zijn van de impact van hun gedrag op anderen en op de werkomgeving als geheel. Zie jij dat bepaalde werknemers in je team wel wat hulp kunnen gebruiken? Verwijs ze dan door naar een LifeCheck professionele coach of vertrouwenspersoon.