Privacy Statement

We houden jouw privégegevens privé.

Wij vinden jouw privacy ontzettend belangrijk. Als jij advies krijgt over jouw gezondheid, wil je niet dat informatie hierover bij jouw werkgever, een verzekeraar of andere buitenstaanders terecht komt. Dat zijn we helemaal met je eens. 

Daarom geven we je toegang tot het platform, dat wordt uitgevoerd door Teladoc Health. Je registreert zelf je gegevens en voert je daar in een veilige omgeving de gesprekken over jouw gezondheid. Teladoc Health is gespecialiseerd in het geven van online gezondheidsadvies en deelt nooit persoonsgegevens met jouw werkgever of LifeCheck. Zoals het hoort.

LifeCheck vraagt zo min mogelijk gegevens van jou. De gegevens die we wèl vragen hebben we nodig om jou toegang te geven tot de diensten. Welke gegevens we hiervoor gebruiken, wat we daarmee doen, wie toegang heeft tot jouw persoonsgegevens en wat jouw rechten zijn, lees je hieronder.

Introductie LifeCheck

LifeCheck, een initiatief van Aegon (financiële dienstverlener) en Robidus (specialist op inzetbaarheid), biedt snel, veilig en vertrouwd gezondheidsadvies. Het is een online dienst en biedt aan deelnemende gebruikers de mogelijkheid om een afspraak te maken met een arts en/of coach, en biedt advies over een gezonde levensstijl. LifeCheck maakt daarvoor gebruik van het gezondheidsplatform van Teladoc Health (hierna: Teladoc). Het platform van Teladoc verbindt de gebruiker met een medische professional. 

LifeCheck is gestart door Aegon en Robidus, omdat beide organisaties geloven dat een gezond en vitaal leven begint bij het voorkomen van ziekte en uitval. Het voorkomen van uitval is ook een prioriteit van werkgevers. Daarom levert LifeCheck haar diensten aan werkgevers. Met LifeCheck dragen werkgevers bij aan het voorkomen van uitval van haar werknemers. Zo helpt LifeCheck de werkgever invulling te geven aan haar zorgplicht en draagt de werkgever bij aan een optimale inzetbaarheid van haar mensen. 

LifeCheck legt in het kader van haar dienstverlening informatie vast. Deze informatie bevat mogelijk ook uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gaan over u als persoon of die wij direct in verband kunnen brengen met u. Wij nemen de bescherming van deze gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

LifeCheck verwerkt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. We verwerken alleen persoonsgegevens als daar een grondslag voor is. Deze grondslag is de uitvoering van een overeenkomst tussen LifeCheck en jouw werkgever.

LifeCheck verwerkt alleen gegevens voor het bereiken van een doel; het uitvoeren van de dienstverlening in de overeenkomst. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening. Ook bewaren we persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

LifeCheck verwerkt bij de uitvoering van de dienstverlening alleen personeelsnummers. Dit personeelsnummer is alleen herleidbaar naar jou, als jouw werkgever bij Robidus ook andere dienstverlening dan LifeCheck afneemt. Zowel Robidus als jouw werkgever krijgen hiermee op geen enkele wijze toegang tot de vertrouwelijke informatie die jij deelt op het LifeCheck-platform.

LifeCheck verwerkt de personeelsnummers alleen om vast te stellen welke deelnemende gebruikers per werkgever deelnemen aan de dienst. Met deze gegevens geeft LifeCheck de deelnemende gebruikers toegang tot het Teladoc platform. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens ten behoeve van de facturatie aan de werkgever.

De gegevensverwerking tussen een deelnemende gebruiker en een medische professional vindt plaats op het platform van Teladoc. Op het platform is een aparte gebruikersovereenkomst en privacyverklaring van toepassing tussen de deelnemende gebruiker en Teladoc. Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld tussen Teladoc, LifeCheck, of de klanten van LifeCheck (werkgevers).

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

LifeCheck deelt uw persoonsgegevens niet met andere partijen. Wel zijn wij verplicht mee te werken aan onderzoeken van overheids- en toezichthoudende instanties, indien zij daarvoor een geldige grondslag hebben. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER), zodat wij kunnen waarborgen dat de verwerking van uw gegevens altijd aan dezelfde (wettelijke) vereisten voldoet.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

LifeCheck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wanneer de dienstverlening tussen LifeCheck en de werkgever eindigt vernietigt LifeCheck alle persoonsgegevens op veilige wijze, in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Wat zijn de rechten van betrokkenen?

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens: 

  • Inzien: u kunt altijd vragen om inzicht in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • Vergetelheid: u kunt ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Hier moeten wij gehoor aangeven als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, onrechtmatig verwerkt hebben of de wettelijke bewaartermijn is verlopen. Als wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te gebruiken of een bepaalde tijd te bewaren, dan hoeven wij uw verzoek niet in te willigen; 
  • Laten wijzigen: u mag ons erop wijzen als de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn. Wij nemen dan alle redelijke maatregelen om die gegevens te wijzigen of aan te vullen;
  • Verwerking beperken: u kunt ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Wij moeten hier gehoor aan geven als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, onrechtmatig verwerkt hebben of als de persoonsgegevens onjuist zijn. Alleen als er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, dan hoeven wij uw verzoek niet in te willigen; 
  • Dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens, die van u verzameld zijn, te ontvangen. Wij zijn verplicht om uw verzoek in te willigen. 
  • Menselijke blik bij besluiten: wij nemen nooit besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens, zonder menselijke tussenkomst, als deze mogelijk consequenties hebben voor u. Doen wij dat wel, dan kunt u van ons eisen dat wij een nieuw besluit nemen waarbij wij alsnog de beoordeling laten doen door een mens. 
  • Bezwaar maken: u kunt bij ons bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing;
  • Duidelijke informatie: u heeft altijd recht op heldere informatie over wat wij doen met uw persoonsgegevens en waarom. Deze privacyverklaring geeft u hierover veel informatie. Wilt u aanvullende informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Heeft u een vraag of wilt u een klacht indienen?

Wij doen er alles aan om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en houden ons aan wet- en regelgeving. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ons via sales@lifecheck.nl

Vermoedt u dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u contact opnemen met ons via sales@lifecheck.nl. Deel nooit uw medische gegevens met ons via dit e-mailadres. 

Indien u er met ons niet uitkomt, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website.